Защита на лични данни

Политика за поверителност (В сила от 00:00 часа на 25.05.2018)

Настоящата политика за поверителност е създадена с грижа за безопасността на данните на потребителите, които се събират и съхраняват по време на ползване на порталите evrojob.com ; evrojobs.com ; bolnogledach.com ; bolnogledach.bg ; eurojob.bg ; evrojob.bg ; evrojob.eu ; jobasist.bg ; (по-нататък „Портали”). Администратор на личните данни на потребителите e Е ПЕ ВЕ Еоод с адрес гр. София, ул Шипченски проход 52, по-нататък „АЛД” (Администратор на лични данни).

Събиране и използване на лични данни

Конкретно основанията на които събираме и обработваме данни на потребителите на порталите са:

Основание по Член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от „Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)“

Основание  Член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от „Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)“

Ползването на Порталите е възможно при условие, че бъдат изпълнени следните технически изисквания: ползване на интернет браузър и активирането на JavaScript и файловете Cookies. За ползването на някои от функционалностите на Порталите, като напр. получаване на индивидуални отговори на зададени въпроси, е необходимо попълването на формуляра с лични данни в полетата, обозначени като „задължителна информация”- име и фамилия, телефонен номер, и-мейл.

  • Потребителят дава съгласие за обработка на личните си данни с цел комуникация с него (отговор на въпроси, изпращане на информация за актуалните новини в Порталите, работни позиции в страната и чужбина)
  • Потребителят дава съгласие за обработка на личните си данни с цел намиране на подходящи за него работни позиции в страната и чужбина, с цел всъпване в работни взаимоотношения.
  • Потребителят дава съгласие неговите лични данни да бъдат предоставяни от страна на АЛД на трети страни, за целите на намирането на подходяща работни позиции. Такива страни могат да бъдат Агенции посредници и консултанти от страната и чужбина, намиращи се в работни взаимоотношения с АЛД, директни клиенти, търсещи изпълнители за конкретни работни задачи, както и лица на които АЛД е превъзложил поръчката на потребителят.
  • посочване, дали давате съгласие за ползването на Вашите данни с маркетингова цел (изпращане на оферти, реклами).

Даването на горепосочената информация е доброволно, но необходимо с цел започване на процеса на набор на персонал или процеса, свързан с предоставяне на услуги, – в зависимост от вида попълнен формуляр. Съгласието за използването на данните с маркетингова цел е независимо от горепосочените процеси. Тази информация, освен ползването й за горепосочените цели, се ползва също с цел:

  • провеждане на вътрешни изследвания, които служат за подобряване на функционирането на Порталите,
  • предотвратяване на злоупотреби, извършвани посредством други уебсайтове
  • изпращане на маркетингова информация и оферти за продуктите и услугите на избрани външни фирми, но само доколкото потребителят предварително е дал съгласие за това.

Защита на личните данни

Личните данни на потребителите се обработват, като се спазват съответните мерки за сигурност съгласно изискванията на българското законодателство, в това число най-вече на Закона. Потребител на Порталите, който е предоставил своите данни на АЛД, по всяко време има право на достъп до своите данни, право да ги поправя, изтрива и да изрази несъгласие или да поиска те да престанат да бъдат обработвани. Съобщения с тази цел се изпращат на e-mail: “info @ evrojob.com”. АЛД се произнася в срок от 7 дни относно такива съобщения и си запазва правото да откаже изтриване, в слуай че има законово основание за това (например правна защита на интересите на АЛД, или законово изискване за пазене на ведомости за заплати и други документи, когато става дума за потребители, които в някакъв момент са били в трудови и други договорни правоотношения с АЛД) Личните данни на потребителите, ползващи Портала, не се предоставят на трети лица и други субекти, с изключение на случаите, когато потребителят е дал съгласие за предоставяне на неговите лични данни, или в законово предвидените ситуации. Пряк достъп до личните данни на потребителите на Порталите имат единствено служителите със съответните правомощия и упълномощените за това лица, занимаващи се с обслужването на уебсайтовете на Порталите, или лица на които е превъзложена поръчката на потребителят. Лицата със съответните правомощия са задължени да спазват строгата поверителност на тези данни и да възпрепятстват достъпа до тях на външни лица. АЛД обаче не гарантира пълното изключване на риска от злоупотреба с лични данни от лица, които са ги придобили неправомерно. АЛД не носи отговорност за действията или бездействието на потребителите, в резултат от които АЛД обработва предоставените от тях лични данни по начина, определен в настоящата Политика за поверителност.

Право на преносимост на данните

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на АЛД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Най-често това ще бъде “.CSV” файл, но е възможно АЛД да предостави данните в друг формат отговарящ на изискването на Регламент (ЕС) 2016/679. Съобщения с тази цел се изпращат на e-mail: “info @ evrojob.com”

SSL криптиране

Порталите използват шифроване SSL (Secure Socket Layer), за да прехвърлят данни от вашия браузър на нашия сървър и на сървъри, които предоставят файлове, които включваме в нашия уебсайт. SSL предава данни в криптирана форма.

Политика Cookies

АЛД събира информация относно ползването на Порталите от потребителя посредством файловете “бисквитки” на анг. “cookies” (малки текстови информации, изпращани от сървъра и записвани при потребителя, обикновено на твърдия диск) и адресите IP.

Препратки към уебсайтове на трети страни

Порталите е възможно да предлагат препратки към уебсайтове на трети страни под формата на така наречените връзки или линкове. Само когато кликнете върху такава връзка, данните се предават към местоназначението на връзката. Това е технически необходимо. По-специално предадените данни са: вашият IP адрес, времето, когато сте кликнали върху връзката, страницата, на която сте кликнали върху връзката, информация за вашия интернет браузър. Ако не искате тези данни да се прехвърлят в местоназначението на връзката, не кликвайте върху връзката.

 Кoгато следвате връзка към някои от тези сайтове, ние посочваме, че тези сайтове имат свои собствени политики за поверителност, и че не носим отговорност за тези правила. Моля, прегледайте техните правила за поверителност, преди да споделите лична информация с тези уебсайтове.

Промени в тези правила за поверителност

Запазваме си правото да променим тези правила за поверителност, ако се промени правната ситуация или методът за събиране на данни. Ако съгласието на потребителя е необходимо в резултат на променена правна ситуация или компонентите на политиката за поверителност съдържат промяна на договора с потребителите на поратлите, промяната на обяснението за защита на данните се извършва само след съгласието на потребителите.

Авторски права

Всички права за материалите, поместени в Порталите, принадлежат на АЛД. Порталите подлежат на пълна правна закрила, предвидена в съответните разпоредби на българското законодателство. Без предварителното и ясно изразено разрешение на АЛД копирането и по-нататъшното използване на материалите, поместени в Порталите, изцяло или в каквито и да било части, е забранено. Използването на материалите, поместени в Порталите, е допустимо единствено на принципите и в рамките, отговарящи на собственото лично използване. Използването на материалите, поместени в Порталите изцяло и в каквито и да било части по начин в разрез с принципите, посочени по-горе, представлява нарушение на правата на АЛД и ще бъде основание за незабавното предприемане от страна на АЛД на съответните правни мерки, насочени срещу субектите-нарушители. АЛД си запазва правото да въвежда промени, да премахва или модифицира функции или свойства на Порталите, а също да прекрати дейността, да пренесе правата върху порталите, да превъзлага поръчки на потребителя и да извърши всички дейности, разрешени от действащите правни разпоредби. Всички дейности, извършвани от АЛД, не могат да нарушават правата на потребителя.

Друга информации

При регистрация потребителите на порталите, трябва с нарочно действие да приемат настоящата полтика. Ако потребителите на порталите не използват формулярите за регистрация при което, не се налага нарочен волеви акт на приемане на политиката, се счита че самото ползване на порталите е еднозначно с приемането на частта от Политика за поверителност, засягаща авторските права и “бисквитки”. АЛД си запазва правото на промени на Политиката за поверителност, ако това се изисква от правните разпоредби или промените, въведени на Порталите, за съответните промени и датата на влизането им в сила АЛД ще информира Потребителите, най-вече с поместването й на Порталите с новото й съдържание. За Потребителите на Порталите се отнася Политиката за поверителност в актуалната й версия, поместена на Порталите.